ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เกียรติประวัติ
เกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ปี 2562