กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางชิยาวีร์ ศรีมงคล
ครูประจำชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

จ.ส.อ.สมัคร หาวิเชียร
ครูพิเศษ

นายปริญญา โคตรชมภู
ครูพิเศษ