ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางชิยาวีร์ ศรีมงคล
ครูประจำชั้น
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวรุ่งฤดี สีพา
ครูผู้สอน

จ.ส.อ.สมัคร หาวิเชียร
ครูพิเศษ

นายปริญญา โคตรชมภู
ครูพิเศษ