ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
พุทธศักราช 2546: ก่อตั้งอนุบาลญาริดา
- อนุบาลญาริดาก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2546 บนเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา เริ่มแรกเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1 ชั้น 6 ห้องเรียน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในแต่ละห้อง มีสนามเด็กเล่นและโรงอาหารแยกส่วนออกจากตัวอาคาร นางสาวญาริดา พุทธิ เป็นผู้รับใบอนุญาต เปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รับนักเรียนชายและหญิง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3
- เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดยมีนักเรียนจำนวน 22 คน
 
พุทธศักราช 2547: ซื้อที่ดินเพิ่มเติมและสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2
- จัดซื้อที่ดินเพิ่มจำนวน 1 ไร่ รวมมีเนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ 1 งาน 15 ตาราง พร้อมทั้งก่อสร้างอาคารหลังที่ 2 โดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในแต่ละห้อง
- อาคารหลังที่ 2 นี้ สร้างเสร็จและเปิดรองรับการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2548 
 
พุทธศักราช 2548: เปิดรับระดับชั้นประถมศึกษา
- ดำเนินเรื่องขออนุญาตขยายหลักสูตรการศึกษา และเพิ่มการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปีที่ 6 โดยใช้อาคารหลังที่ 2 เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน
 
พุทธศักราช 2549: สร้างสระว่ายน้ำในร่ม
- ก่อสร้างสระว่ายน้ำภายนอกตัวอาคาร มีโดมหลังคาคลุมโดยรอบ เป็นสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานแบ่งออกเป็น สระขนาดเล็กสำหรับระดับชั้นอนุบาล และสระขนาดใหญ่สำหรับระดับประถมศึกษา เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และยังเป็นการเสริมสร้างพลานมัยที่ดีให้กับนักเรียน สระว่ายน้ำแห่งนี้ถือเป็นแห่งแรกในอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
- สระว่ายน้ำแห่งนี้สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2550 และเปิดรองรับการเรียนการสอนในปีเดียวกัน
 
พุทธศักราช 2552: รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
- 22 กันยายน 2552 ได้รับเกียรติบัตร การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
 
พุทธศักราช 2553: รับเกียรติบัตร O-NET ระดับเหรียญทอง และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
- 19 กันยายน 2553 ได้รับเกียรติบัตร การมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2552 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเหรียญทอง
- 6 สิงหาคม 2553 ได้รับเกียรติบัตร การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
 
พุทธศักราช 2554: จัดสร้างอาคารเรียนหลังที่ 3
- เริ่มก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 ชั้น 4 ห้องเรียน 1 ห้องประกอบ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศในแต่ละห้อง 
- อาคารหลังที่ 3 นี้ สร้างเสร็จและเปิดรองรับการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2555 
 
พุทธศักราช 2555: ขยายการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลและรับเกียรติบัตร O-NET
ดำเนินเรื่องขออนุญาตขยายจำนวนห้องเรียนในระดับชั้นอนุบาล โดยใช้อาคารหลังที่ 3 ในการจัดการเรียนการสอน
- 6 กรกฎาคม 2555 ได้รับเกียรติบัตร การมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 กลุ่มสาระการเรียยรู้มากกว่าร้อยละ 50
 
พุทธศักราช 2556: รับเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับดี
- ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยดี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดี ประจำปีงบประมาณ 2556
 
พุทธศักราช 2557: รับเกียรติบัตร O-NET ระดับเหรียญเงิน
- 29 สิงหาคม 2557 ได้รับเกียรติบัตร การมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเหรียญเงิน
 
พุทธศักราช 2558: รับเกียรติบัตร O-NET ระดับเหรียญเงิน
- 4 มิถุนายน 2558 ได้รับเกียรติบัตร การมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเหรียญเงิน
   - เริ่มก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (อาคารหลังที่ 4) ขนาด 3 ชั้น 4 ห้องเรียน 4 ห้องประกอบ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกห้อง
 
พุทธศักราช 2559: รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับคุณภาพดี
- ได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ระดับคุณภาพดี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4