กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธีระ ทองเลิศ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอดิศักดิ์ จันทร์ชา
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1