กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอดิศักดิ์ จันทร์ชา
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายธีระ ทองเลิศ
ครูผู้สอน