คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ญาริดา พุทธิ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้รับใบอนุญาต
อีเมล์ : yarida@yarida.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นาย กมล นามบุญมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผศ. เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : รศ. กุลยา จันทร์อรุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นาย สมเกียรติ ดิ่งแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ดาบตำรวจศรายุทธ ศรีมงคล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว เขมณิสรา แวงแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริเดช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
อีเมล์ : saowaluck.siridech@yarida.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : นาง ชิยาวีร์ ศรีมงคล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
อีเมล์ : chiyavee.srimongkol@yarida.ac.th