คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ใจเพชร ภูบังดาว
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ธัญชนก ด้วงโคตะ
ตำแหน่ง : รองประธาน 1
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ทิพปภา ศรีหาชัย
ตำแหน่ง : รองประธาน 2
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.สุชญา น้อยตา
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.บุษบา ดำรงอัครกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อาภาภัทร สินทระโก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พอใจ อาสานอก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.พุฒิธร จันนาวัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.คุณานนท์ เกรงขาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ณภัทร วารีศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.วีรภัทร คำบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.คชาชาญ สุ่มประดิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ศิริภูมินทร์ ศิริกาญจน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธีรภัทร ขุมดินพิทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.อมรเทพ กุลพรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สุทธิศักดิ์ พรมสมบัติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ณัฐนันท์ จันทะพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กัญญนณัฐ สีร้อยคำ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พิกุลแก้ว วงษ์พิลา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6