คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ณฐพงศ์ หอมอ่อน
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.บุญภัทร คืนตัก
ตำแหน่ง : รองประธาน 1
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธีระพัฒน์ อริยธนากุล
ตำแหน่ง : รองประธาน 2
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ขนิษฐา แก้วมาตย์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ภาคินี โยธิน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.พิศิษฐ์ ดวงศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ชิติพัทธ์ ม่วงเงว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.กรณภว์ ปัญญากุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธนากร คำพิมพ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ณพณัฐ อุปสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.นครินทร์ โคตรชมภู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.จารุภัทร ผาลัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ภานุวัฒน์ พูลพล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พัทธนันท์ ติดสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ชญานิศ วานิช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กานต์ธีรา โคตะเพชร
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ปวริศา ดวงดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6