ฝ่ายงานธุรการและการเงิน

นางสาวอุไรพร ทองอุดร
เจ้าหน้าที่การเงิน
หัวหน้าฝ่ายงานธุรการและการเงิน

นางสาวรัชฎาพร บุตะเขียว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศิริกาญจน์ ผลทิพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวหทัยทิพย์ อินตา
เจ้าหน้าที่ธุรการ