คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวศรัญญา นิลทอง
ครูประจำชั้น

นางสาวจุฑาลักษณ์ สุราราช
ครูประจำชั้น

นางสาวสิริภรณ์ ชัยภูมี
ครูประจำชั้น

นางสาวนุชจรี น้อยเชียงคูณ
ครูประจำชั้น

นางสาวจรรจรา ดอนเป้
ครูผู้สอน

นางสาวกาญจนา ชะวางกลาง
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวกัญฏภัสณ์ ขำแดง
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสินีนาฏ ทองสุทธิ์
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวไพจิตร ปานทวี
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวชลดา สุวรรณไกรษร
ครูพี่เลี้ยง