คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวศรัญญา นิลทอง
ครูประจำชั้น
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวจุฑาลักษณ์ สุราราช
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวจรรจรา ดอนเป้
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวนิลุบล บ้านเป้า
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววารุณี ศรีเมือง
ครูประจำชั้น
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวกาญจนา ชะวางกลาง
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวกัญฏภัสณ์ ขำแดง
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสินีนาฏ ทองสุทธิ์
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวสุภัสสรา ใจบุญ
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวกัลยรัตน์ จงผสม
ครูพี่เลี้ยง