สัญลักษณ์
สัญลักษณ์โรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลญาริดา

YARIDA'S  SCHOOL


สีและความหมาย

อญ     คือ   ชื่อย่อของโรงเรียนอนุบาลญาริดา
is stand for Yarida's school

สีเขียว   คือ   ความสดชื่นร่มเย็น ความสงบสุข และความอุดมสมบูรณ์
Green is Cheerfulness, Peacefulness, and Plenty 

สีขาว   คือ   ความบริสุทธิ์ ความเป็นผู้มีปัญญา ความมีคุณธรรมและจริยธรรม
White is Purity, Wisdom, Merit, and Morality