ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
ชื่อนักเรียน : ด.ช.พีระภัทร ปะโลม
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,17:34   อ่าน 25 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ปรเมศร์ บุตรศรี
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,17:32   อ่าน 36 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ใจเพชร ภูบังดาว
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,17:28   อ่าน 26 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
ชื่อนักเรียน : ด.ช.วรภัทร ช่วยชัย
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,17:27   อ่าน 39 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการสร้าง การ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ปภาพิชญ์ โทกุล
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,17:25   อ่าน 58 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการสร้าง การ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ปฑิตา มณีจันทร์
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,17:20   อ่าน 26 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.นิชาภา สุรินทะรัตน์
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,17:17   อ่าน 26 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการสร้าง Web page ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ชิตาภา ปรีชา
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,17:16   อ่าน 21 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
ชื่อนักเรียน : ด.ช.สุภัทรพงษ์ ผลทิพย์
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,17:12   อ่าน 28 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
ชื่อนักเรียน : ด.ช.พงศกร ใจเป็น
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,17:11   อ่าน 28 ครั้ง